ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Obsah

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
3. Práva zákonných zástupců
4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
7. Ukončení předškolního vzdělávání
8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců
9. Docházka a způsob vzdělávání
10. Individuální vzdělávání
11. Předávání dětí
12. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
13. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích
14. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
15. Zacházení s majetkem mateřské školy
16. Další bezpečnostní opatření
17. Závěrečná ustanovení

Úplné znění školního řádu naleznete v Dokumentech

Školní řád zpracovala ředitelka školy Marcela Hlobilová, projednán na pedagogické radě školy dne 31. 8. 2021, nabývá na účinnosti dne 1. 9. 2021.