DENNÍ PROGRAM

USPOŘÁDÁNÍ DNE

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:00 – 8:00

8:00 - 11:30

11:30

12:15

13:00

14:00

16:00

Během celého dne jsou dětem nabízeny aktivity, které mají vyvážený spontánní i řízený charakter. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Každodenní pobyt venku je zajištěn souběžným působením dvou učitelek ve třídě.
Vytvářeny jsou podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v menších i větších skupinách.
Plánované činnosti vycházejí z potřeb a zájmu dětí, vzdělávání je založeno na využití prožitkového i interaktivního učení. Je nám jasné, že to co dítě prožije v tomto období, je trvalé a jeho takto získané zkušenosti se později zhodnotí.

Převážně dětem předškolního věku nabízíme v odpoledních hodinách nadstandardní zájmové činnosti: Pískání pro radost – hra na zobcovou flétnu, Metoda dobrého startu, výtvarné a pracovní činnosti. Vzhledem k menším prostorám MŠ využíváme k pohybovým aktivitám jedenkrát týdně dopoledne prostory tělocvičny v ZŠ Bratrství. Vzdělávací nabídka naší mateřské školy zahrnuje také logopedickou prevenci. Logopedickou péči zajišťují logopedické asistentky v každé třídě, spolupracujeme s logopedem ze Speciálně pedagogického centra v Brně.